072-372-6571

טופס יצירת קשר

  072-372-6571

  גולש יקר,
  תנאי האתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונים לכל משתמש באשר הוא, בין אם הוא זכר ו/או נקבה, פרט ו/או קבוצה.

  1. אתר Student שכתובתו https://student.org.il (להלן: "האתר") מופעל על ידי סטודנט המרכז ללימודי פסיכומטרי בע"מ (להלן: "החברה").
  2. בשימוש באתר אתה מביע את הסכמתך לתנאים אלה. אם אינך מסכים עם מי מהתנאים המופיעים בעמוד זה אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
  3. בכל מקרה בו מתקיימת סתירה ו/או אי התאמה בין מידע אחר לבין התנאים באתר זה יגברו תנאים אלו והם יהיו הדין החל.
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי בתנאים אלו מעת לעת, להוסיף ו/או לגרוע מהם. התנאים החדשים יחייבו את הגולשים מרגע פרסומם באתר ועל כן מומלץ לשוב ולקרוא תקנון זה מעת לעת.
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר או לשנות את האתר ו/או את מבנהו לרבות את תוכן האתר, השירותים הניתנים בו, טקסטים, כלים, קישורים ו/או עיצוב האתר ללא צורך בהודעה מראש ובלא שתישא באחריות לכל נזק שיגרם לך ו/או לציודך בעקבות השינוי.
  6. כמו כן רשאית החברה לנתק ו/או להגביל שירותים הניתנים באתר ו/או את האתר כולו בכל עת באופן זמני לצורך תחזוקת האתר ו/או הקמת שירותים חדשים ו/או ביצוע שינויים כאמור.
  7. זכות השימוש באתר והסיסמה, במידה וניתנה סיסמה כזו, הנם אישיים ואין להעבירם או לשתף בהן כל צד ג' באשר הוא. החברה רשאית לבטל זכות שימוש ו/או סיסמה של כל משתמש, העושה שימוש באתר, בין אם בעצמו ו/או באמצעות עובד ו/או באמצעות צד שלישי כלשהו הפועלים בשמו ומטעמו.
  8. לא תהא למשתמש באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין השירותים ו/או תכונותיהם, ו/או יכולותיהם.
  9. השימוש בשירותים ו/או במידע המופיע באתר הוא תמיד על אחריות המשתמש הבלעדית והמלאה. במידה והחלטת לפעול על סמך תכנים אלו חלה עליך אחריות בלעדית ומלאה לכל פעולותיך ותוצאותיהן. בשום מקרה לא תהא החברה אחראית לנכונות ו/או דיוק החומרים הנמצאים באתר ואלו נמצאים באתר "As-Is". החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי ו/או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר ובתכניו ו/או מהסתמכות על המידע שמופיע בו ו/או באתרים חיצוניים לו, שאליהם תגיע על ידי גלישה באתר.
  10. החברה אינה מתחייבת כי שירותי האתר יינתנו כסדרם, ללא הפסקות ו/או יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה או מפני נזקים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או עגמת נפש שייגרמו לך ו/או לרכושך מהפרעות אלו.
  11. קיימים באתר קישורים המובילים למידע ותכנים המתפרסמים ברשת, באתרים חיצוניים לאתר. המידע והתכנים באתרים אלו אינם מתפרסמים על ידי החברה, בעידודה או בהסכמתה. אין לנו כל שליטה במידע המתפרסם באתרים חיצוניים ואיננו מפקחים או אחראים על אתרים כאלה. הביקור בהם הוא על אחריותך בלבד. אין בהצגת הקישורים המלצה או התחייבות כי התכנים באתרים אלו הולמים, חוקיים, מדוייקים, עדכניים שלמים ו/או אמינים. כמו כן איננו מתחייבים כי הקישורים יהיו תקינים ויובילו לאתר, כאמור בקישור. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או להוסיף קישורים לפי שיקול דעתנו המוחלט וללא הודעה מראש.
  12. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שימסרו על ידיך במהלך שימושך באתר זה ובמידע שיאסף על ידי חברה לעניין דפוסי השימוש שלך באתר זה לשם בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים ו/או קיום מאגרי מידע של החברה, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיומו של כל חוק.
  13. החברה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
  14. החברה מתחייבת כי תנקוט בכל האמצעים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלה ועל פרטיותך, וכי לא תמסור את מידע שמתייחס אליך באופן אישי ו/או מידע שמזהה אותך באופן אישי לצד ג'. עם זאת, אין דרך להבטיח כי המידע שנמסר דרך הרשת לא ייחשף באופן שאינו בשליטתה של החברה.
  15. למרות האמור לעיל – החברה מחוייבת, ותעביר את פרטיך לצד שלישי כנדרש על פי חוק ו/או על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני סכנה שינקטו כנגדה צעדים משפטיים בגין פעולות שעשית באתר.
  16. האתר וכל המידע הכלול באתר זה, לרבות סימנים מסחריים, שמות, סיסמאות, איורים, גרפיקה, צלילים, תוכנות, גרפים, תמונות ועיצוב האתר הוא רכושה של החברה ועל כן, זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובתכניו הינם של החברה ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל.
  17. אין ליצור עותקים של מידע זה, כולו או חלקו, אין להפיצו, לפרסמו ו/או לאחסנו בכל מאגר מידע ו/או אמצעי אחסון אחר, לרבות אמצעים דיגיטלים, אלקטרונים, אופטים ו/או בדפוס אלא בהסכמה מראש ובכתב של החברה.
  18. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניתן להשתמש במידע הכלול באתר זה לשימוש אישי ופרטי בלבד ובכפוף ליתר תנאי השימוש באתר. אין לעשות כל שימוש מסחרי ו/או כל שימוש אחרי שאינו שימוש עצמי במידע באתר זה מבלי לקבל הסכמה מפורשת לכך בכתב מהחברה.
  19. המשתמש באתר יפצה וישפה את החברה, לרבות עובדיה, מנהליה, בעלי המניות או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או הוצאה שישאו בה, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת תנאים אלה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.
  20. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
  21. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהתאר הוא בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

  תנאי השימוש עודכנו לאחרונה בפברואר 2009.
  גלישה נעימה!

  סגירה
  פתחו צ'אט
  צרו קשר
  רוצים לשמוע פרטים נוספים?
  דילוג לתוכן